Si̇nema Eserleri̇nde Zorunlu Kayıt ve Tesci̇l

Sinema Eserlerinde Kayıt ve Tescil Zorunluluğu

Sinema eserlerinde kayıt ve tescil zorunluluğu, 5846 sayılı Fikri ve Sınai haklar kanunu (FSEK) madde 13 yollaması ile Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt Ve Tescili̇ Hakkında Yönetmelik 5. Maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre; “Sinema ve müzik eserlerinde filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları, hak ihdas etmek amacı taşımaksızın, sahip oldukları hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilebilmesi amacıyla sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tescilini yaptırırlar.” Hükmü gereğince, bu kayıt ve tescilin amacı, hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinde ispat kolaylığı sağlanmasıdır.

Si̇nema Eserleri̇

Sinema eserlerinde kayıt ve tescil zorunluluğu;, yerli ve ithal Sinema eserlerinin yanı sıra Müzik eseri içeren yerli ve ithal yapımlar ile Yerli ve ithal bilgisayar oyunları için de öngörülmüştür.

Sinema Eserlerinde Kayıt ve Tescil Zorunluluğunda İstenen Belgeler Nelerdir?

Tescil için Bakanlık tarafından istenen belgeler aşağıdaki gibidir:

1- Başvuru formu ve ekleri (müzik eserleri için ilgili meslek birliğinden geçirilmiş)

2- Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

3- Vergi numarası beyanı

4- Yapımcı kodu beyanı

5- Taahhütnameler

6- Mali hakların devrine ya da kullanma yetkilerine ilişkin sözleşme/ lisans sözleşmesi/eser sahiplerince verilen muvafakatname/ mali hakların kullandırma yetkilerini gösterir belge

7- Kayıt tescili gerçekleştirilen yapımın dijital ortama kayıt edilmiş(dvd,vcd, audıo cd gibi) bir adet kopyası

8- Sinema eserleri için değerlendirme ve sınıflandırma sonucunu gösterir belge

9- Sinema eserleri için senaryo metni,diyalog metni ve varsa özgün müzik notaları ile güftesi

10- Sinema eserleri için varsa afiş

11- Banka dekontu

İthal sinema eserleri bakımından yukarıdaki belgelere ek olarak gümrük giriş beyannamesi, gümrük tasdikli fatura ve gümrük vezne alındısı’nın da sunulması gerekmektedir.

Eser tescil belgesi nedir?

Tüm bu belgelerin bakanlığa usulüne uygun olarak sunulması akabinde Yapımcıya, eserin adı, dili, menşei, yapım yılı, yapımcısının adı, yapımcı kodu, eser sahipleri, diğer komşu hak sahipleri, eser grubunun baş harflerini içerir kayıt ve tescil numarası, kayıt ve tescil tarihi, daha önce herhangi bir kayıt ve tescil işlemi yapıldıysa tarih ve numarası, değerlendirme ve sınıflandırma kararının tarihi ve numarası, ortak yapımlarda ortak yapımcıların her biri ile ilgili bilgiler ile gerekli görülebilecek diğer bilgilerin yer aldığı “eser tescil belgesi” verilir.

Zorunlu Kayıt ve Tescilde Sorumluluk

Yapılan bu kayıt işleminden sorumluluk beyan eden’e ait olup, bakanlık yanlış herhangi bir bildirimden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Ancak, kayıt ve tescil işlemlerine esas teşkil edecek işlemlerde, mevcut olmadığını bildiği veya bilmesi icap ettiği veya kendisine ait olmayan malî ve manevî haklara ilişkin yanlış beyanda bulunanlar için, 5846 sayılı FSEK ‘de düzenlenen hukuki veya cezai yollara başvuruda bulunulabilmektedir.