ŞİRKETLER ARASI ORGANİK BAĞIN TESPİTİ VE İSTİHKAK PROSEDÜRÜ


Günümüzde yaygın olarak işverenler mevcut  şirketlerini ticaret sicil kaydından sildirmeseler bile faal olarak kullanmamakta ve  aynı veya değişik yerlerde değişik isimler adı altında başka şirketler kurarak faaliyetlerine devam ettirebilmektedirler.  Bu […]


6728 SAYILI ÇEK YASASI İLE ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER


31/1/2012 tarihinde kabul edilen 6273 sayılı kanun ile 5941 sayılı Çek Kanunu’nda düzenlenen karşılıksız çek keşide etme suçu kaldırılmış, karşılıksız çek keşide etmek için idari bir yaptırım olan çek düzenleme […]


MENFİ TESPİT DAVALARINDA ALACAKLININ TAZMİNATA MAHKUM EDİLMESİ ŞARTLARI


Borçlu, aslında borçlu olmadığı veya borçlu olmadığına inandığı bir borcu ödememek için, alacaklının takip yapmasını veya dava açmasını bekleyebilir. Bu durumda aleyhine başlatılan takibe itiraz edebilir. İtiraz üzerine takip duracağından, […]


Türk Borçlar Kanunu


Türk Borçlar Kanunu (YÜR. TAR.: 01.07.2012) KANUN NO: 6098 Kabul Tarihi: 11.01.2011 RGT: 04.02.2011 RG NO: 27836 BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM: Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM: Sözleşmeden Doğan […]


1 2 3