Gizlilik Politikası

GİRİŞ

Kurtulus&Partners Law Firm olarak (“Kurtulus&Partners”) tarafından kullanıma sunulan “www.kurtuluspartners.com” Web sitesine erişim sağlayan gerçek kişiler için, bu Web sitesi kapsamında kullanılan ve işlenen veriler hakkında bilgilendirilme sağlanması amacıyla işbu “Kurtulus&Partners Law Firm Kişisel Verilerinin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” düzenlenmiştir. Bu kapsamda, aşağıda işlenen verileriniz hakkında bilgi içerir maddelere yer verilerek daha detaylı bilgi edinebilmeniz amacıyla ilgili bölümlere yönlendirme yapılmaktadır. 

KİŞİSEL VERİ VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ TANIMI

KVKK kapsamında “Kişisel Veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ve “Özel Nitelikli Kişisel Veri” ise gerçek kişiye ait, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Bu Aydınlatma Metni kapsamında, “Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar “Özel Nitelikli Kişisel Veri”leriniz için de geçerlidir.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kurtulus&Partners, işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

  • Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanları SSL ile korur,
  • Web sitesi veya mobil uygulamadan toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
  • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
  • Birincil işleme amacı dışında kalan tüm ikincil veri işlemeler bakımından, Pseudonymization (takma adlı veri) yöntemini kullanır. Pseudonymous verinin ilgili kişinin tespit edilmesini olanaksız kılmasını sağlamak amacıyla da bu verinin yer aldığı sistemlerde şifreleme yöntemleri kullanır ve bu verilere daha sıkı bir erişim yetki ve kontrol politikası uygular,
  • Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

Kurtulus&Partners’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Kurtulus&Partners tarafından işletilen platformlara veya Kurtulus&Partners sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi ihtimalinde, Kurtulus&Partners bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

İşlenen  Kişisel Verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklanacaktır.

TOPLANAN VERİLER

5.1. Çerezler: Kurtulus&Partners, Kullanıcıların Site’yi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin Kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış Kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Site’de yer alan çerezlerin kullanımına ilişkin detaylı bilgilere bu link üzerinde yer alan Çerez Politikası’ndan erişebilirsiniz.

5.2. Üçüncü Taraf Elektronik Cüzdan Kullanımı: kurtuluspartners.com internet sitesinde tarayıcınızda bulunan MetaMask eklentisi kullanılabilmektedir. MetaMask Ethereum blok zinciri ile etkileşim kurmak için kullanılan bir kripto para cüzdanıdır. Hizmetlerin yürütülmesi ile bağlantılı olarak üçüncü taraf cüzdan sağlayıcılarından hakkınızdaki blok zincir adresiniz veya işbu üçüncü taraf cüzdan sağlayıcılar ile paylaşmayı seçtiğiniz kişisel ve anonim bilgileri alabiliriz. Metamask cüzdan bilgileriniz internet sitemizde bulunan Gizlilik Politikası ve Kişisel Veri Aydınlatma Metni dahilinde hakkınızda şimdiye kadar toplamış olduğumuz ve/veya toplayacağımız bilgilerinize eklenebilir. Yapılan işlemler ve paylaşılan veriler konusunda üçüncü taraf cüzdan sağlayıcı ile aranızda bulunan kullanım koşulları ve gizliliğe ilişkin hükümler geçerlidir.

VERİ SAHİBİNİN KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza ilişkin başvurularınızı,www.kurtuluspartners.com.tr” adresinden ulaşabileceğiniz başvuru formunu doldurarak:Büyükdere Caddesi Onur İş Hanı K:2 Esentepe Şişli/İSTANBULadresine posta yoluyla göndererek iletebilirsiniz. Kurtulus&Partners, kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edilebilecektir. Kurtulus&Partners yöneltilen talepleri kabul edebilecek veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilecektir.