2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu


KANUN NO: 2886 Kabul Tarihi: 08.09.1983 RGT: 10.09.1983 RG NO: 18161 BİRİNCİ KISIM: Genel Esaslar Kapsam: Madde 1 – Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin […]


Ceza Muhakemesi Kanunu


KANUN NO: 5271 Kabul Tarihi: 04.12.2004 RGT: 17.12.2004 RG NO: 25673 BİRİNCİ KİTAP: Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM: Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki BİRİNCİ BÖLÜM: Kapsam ve Tanımlar Kanunun kapsamı MADDE […]


Kamulaştırma Kanunu


KANUN NO: 2942 Kabul Tarihi: 04.11.1983 RGT: 08.11.1983 RG NO: 18215 BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu Kanun; kamu […]


Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun


Kanun NO : 3091 Kabul Tarihi : 04.12.1984 R.G. Tarihi : 15.12.1984 R.G. NO : 18606 BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 – Bu Kanun; gerçek veya […]


Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun


KANUN NO: 6306 Kabul Tarihi: 16.05.2012 RGT: 31.05.2012 RG NO: 28309 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu […]


6831 Sayılı Orman Kanunu


Orman Kanunu KANUN NO: 6831 Kabul Tarihi: 31.08.1956 RGT: 08.09.1956 RG NO: 9402 BİRİNCİ FASIL: Ormanların Tarifi, Taksimi, İdare ve Murakabesi Madde 1 – Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen […]


2644 Sayılı Tapu Kanunu


Tapu Kanunu Kanun NO: 2644 Kabul Tarihi: 22.12.1934 R.G. Tarihi: 29.12.1934 R.G. NO: 2892 Madde 1 – Gayrimenkullerin tescilinde o gayrimenkul Devlete ait ise bulunduğu yerdeki en büyük mal memuru, […]


3402 Sayılı Kadastro Kanunu


Kadastro Kanunu (YÜR. TAR.: 09.10.1987) KANUN NO: 3402 Kabul Tarihi: 21.06.1987 RGT: 09.07.1987 RG NO: 19512 BİRİNCİ BÖLÜM: Genel İlke Amaç: Madde 1 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 03.03.2005 RG NO: […]


6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu


Sınai Mülkiyet Kanunu Kanun No. 6769 Kabul Tarihi: 22/12/2016 RGT: 10.01.2017 RG NO: 29944 BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ: Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) […]


Türk Medeni Kanunu


Türk Medeni Kanunu (YÜR. TAR.: 01.01.2002) KANUN NO: 4721 Kabul Tarihi: 22.11.2001 RGT: 08.12.2001 RG NO: 24607 BAŞLANGIÇ A. Hukukun uygulanması ve kaynakları Madde 1 – Kanun, sözüyle ve özüyle […]


1 2 3