Kgf Kredisine Yapılandırma Müjdesi

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 162), 11.10.2018 tarihli ve 30562 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Karar ile bankalar, finansal kiralama ve finansman şirketlerince Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle sağlanan kredilere ilişkin esasları belirleyen düzenlemede değişiklikler yapıldı. Hazine desteğiyle verilen KGF kredilerini geri ödemekte zorlanan firmalara kolaylık sağlayacak ve reel sektöre nefes aldıracak nitelikteki değişikliklerden bazıları şu şekilde;

Yapılandırma dahil uygulanabilecek maksimum vade süresi belirlendi!

Resmi Gazete’de yayınlanan Karar ile birlikte, işletme kredilerinin 5 yıl, yatırım kredilerinin ise 10 yıl olan azami vadesi ile 1 ve 3 yıllık geri ödemesiz sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak, “ihtiyaç duyulması halinde” 1 ve 3 yıllık ödemesiz dönemlerin bir ay daha uzatılmasının önü açıldı. İhtiyaç duyulma hallerinin neler olduğu ise açıklanmadı.

Asıl önemli değişiklik ise, kredilerin yeniden yapılandırma şartlarını düzenleyen maddelerde, daha önce 36 aya kadar olan yeniden yapılandırma imkanının işletme ve yatırım kredileri için yeniden düzenlenmesi oldu. Düzenlemeye göre, kredi veren, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerinde 96 ay (8 yıl), yatırım kredilerinde ise 156 ayı (13 yıl) aşmamak kaydıyla birden fazla yapılandırma yapabileceği gibi kredi vadesini de değiştirebilecek.

KGF Kullananlara Yapılandırma Teklifi Yapılmadan İcra Takibi Yapılamayacak!

Karar ile, 31 Ekim 2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararın 6. maddesinin 2. fıkrasına ”Kredi veren tarafından tazmin talebinde bulunulmadan önce, yararlanıcıya Kararın 4’üncü maddesi ile hüküm altına alınan yapılandırma kapsamında veya 15 Ağustos 2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılandırma imkanı tanınmış olması gerekir.” şeklinde cümle eklendi.

Kararda yapılan en önemli değişiklik diyebileceğimiz bu değişiklikle birlikte, KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerde temerrüde düşülmesi halinde, KGF’den tazmin talebinde bulunulmadan önce müşteriye yeniden yapılandırma imkanı tanınmış olması şartı getirildi.

Bu durumda, KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerde, kredi veren banka ve finansal kuruluşlar tarafından KGF’den tazmin talebinde bulunulmadan önce, anılan Karar hükümleri veya “Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik” uyarınca müşteriye yeniden yapılandırma teklifi sunulmuş olması gerekiyor. Yani, yapılandırma teklifi sunulmadan yasal takip başlatılamayacak.

Bankalar; ödeme vadesi geçmiş KGF krediniz için “yapılandırma yapmak istemediğine dair” belgenin imzalatılmasını isteyebilirler. Bu durumda artık hakkınızda hukuki işlem başlatılabilir. Aksi durumda yapılandırma teklifini kabulünüz halinde, KGF borçlarınızı daha uzun vadeye yayma şansına sahip olabileceksiniz. Ödeme durumunuzu zorlamanızı ve KGF borçlarınızı mümkünse ödemenizi tavsiye ederiz zira yapılandırma faiz oranları şu an için çok yüksek ve ciddi faiz yükü ile karşı karşıya alabilirsiniz.

Kefalet limitleri yeniden belirlendi!

Düzenlemeyle, kefalet limiti KOBİ’ler için azami 25 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL olarak belirlendi.

Döviz kredileri TL cinsinden yapılandırılabilecek!

Önemli değişikliklerden birisi de, döviz kredilerinin TL cinsinden yapılandırılabilecek olması. Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin Türk Lirası cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki TCMB Döviz alış kuru esas alınacak. Böylece kullanılacak kur da netleştirilmiş oldu.

Kararın tam metni aşağıdaki şekildedir;

MADDE 1- 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 üncü ve 9 uncu alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende 15 inci alt bent eklenmiştir.

“4) İşletme kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 1 yıl olmak üzere azami 5 yıldır. Yatırım kredilerinin vadesi asgari 6 ay, anapara ödemesiz dönemi en fazla 3 yıl olmak üzere azami 10 yıldır. Ödemesiz döneme ilişkin faizlerin azami 1 yıllık dönemler sonunda tahakkuku esas olup, ihtiyaç duyulması halinde ödemesiz döneme bir ay ilave edilebilir. Kefalet verilmiş kredilerin yeniden vadelendirilmesi veya yapılandırılması ve bu durumlarda bu alt bentte tanımlanan sürelerin aşılması durumunda, bu alt bentte tanımlanan azami sürelere en fazla 36 ay ilave edilebilir. Kredi veren, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerinde 96 ay, yatırım kredilerinde ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden fazla yapılandırma yapabilir, kredi vadesini değiştirebilir. Yapılandırma durumunda ödemesiz dönem en fazla 12 ay olarak uygulanır. Yapılacak olan yapılandırma ve/veya vade değişikliği Hazine ve Maliye Bakanlığına ilave bir mali yük getirmeyecek şekilde uygulanır. Eximbank’ın ve diğer kredi verenlerin, gelişmekte olan ülkelerin kalkınmaları için bu ülkelere veya bu ülkelerdeki muhtelif kuramlara finansman sağlayan, Dünya Bankası ve bünyesindeki finansman kurumlan, Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve benzeri uluslararası finansal kuruluşlardan sağladığı işletme veya yatırım kredisi ürününün ana para ödemesiz dönemi veya vadesi bu alt bentte tanımlanan sürelerden farklıysa, söz konusu uluslararası finansal kuruluştan sağlanan kredi ürünleri kapsamında sağlanan kredilerin anapara geri ödemesiz dönemleri ve vadeleri esas alınabilir.”

“9) Her bir yararlanıcı için kefalet limiti, KOBİ tanımını haiz yararlanıcılarda azami 25 milyon TL, KOBİ tanımı dışında kalan yararlanıcılar için ise azami 200 milyon TL olmak üzere Bakanlık tarafından belirlenir. Kurum tarafından yararlanıcı başına verilebilen kefaletlerin azami tutarları olan limit içerisinde kalmak kaydıyla kefalet sağlanan kredilerden yapılan tahsilat ölçüsünde kefalet sağlanmaya devam edilebilir. Ancak, temerrüde düşen kredilerden tahsil edilmemiş tutarlar limite dâhil edilir.”

“15) Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin Türk Lirası cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki TCMB Döviz alış kuru esas alınır.”

MADDE 2– Aynı Kararın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kredi veren tarafından tazmin talebinde bulunulmadan önce, yararlanıcıya Kararın 4 üncü maddesi ile hüküm altına alınan yapılandırma kapsamında veya 15/8/2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılandırma imkanı tanınmış olması gerekir.”

MADDE 3– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.