İnşaat Hukuku

Kurtuluş & Partners, ülkemizde son yıllarda hızla gelişmekte olan inşaat sektöründe, yerli ve yabancı yatırımcılara, müteahhitlere, gayrimenkul geliştirme firmalarına ve arsa sahiplerine,  karmaşık süreçlerden oluşan inşaatın yapımı ve sonrasında ortaya çıkan hukuki süreçle ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Uzun yıllar inşaat sektöründe bulunan birçok şirketi temsil ederek gerek bireysel gerekse firma düzeyinde bu alanda hatırı sayılır bir tecrübe edinmiş bulunmaktayız. Farklı hukuk dallarında sahip olduğumuz yetkin donanım ve profesyonel bakış açımızla birleşen tecrübemiz sayesinde, müvekkillerimizi riskler konusunda bilgilendirmeyi, önleyici tedbirler almayı, esnek ve yaratıcı çözümler sunarak en iyi yasal hizmeti vermeyi amaçlamaktayız.

Kurtuluş & Partners tarafından İnşaat Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır;

 • Gayrimenkul Alım-Satım ve Satış Vaadi Sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • Arsa Payı/Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • İnşaat ruhsatının ve iskanının alınması ve bu izinlerin teminine yönelik ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması,
 • Projelerin geliştirilmesi,
 • Tapu tesis, tapu iptal ve tescil, istihkak davalarının takibi,
 • İzaleyi-i şüyu (ortaklığın giderilmesi), müdahalenin meni ve elatmanın önlenmesi, ecrimisil (işgal tazminatı) davaları,
 • İntifa, irtifak ve ipotek gibi ayni hakların tescil, tesis, terkin ve şerhleri,
 • Gayrimenkul değerleme hizmeti,
 • Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması süreçlerinin takibi,
 • Yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhi,
 • Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due diligence)
 • Her türlü uyuşmazlığın giderilmesi için idari mercilerde gerekli başvuruların yapılması, davaların açılması ve takibi