Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2018/17 Sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu

GENELGE 2018/17

Fikri ve sınai mülkiyet haklan konusunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri oluşturmak, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirerek uygulamalarda etkinliği sağlamak amacıyla Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısının eşbaşkanlığında; Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu temsilcilerinin katılımıyla yeniden oluşturulmuştur. Bakanlıklar ve diğer kamu kurumlan Kurulda en az genel müdür düzeyinde temsil edilecektir.

Yılda en az bir defa toplanacak Kurulun çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yerine getirilecektir. Kurul gerekli gördüğünde diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilecektir.

Kurul, çalışmalarının bir bütünlük içinde gerçekleştirilmesi ve eşgüdümün gerektiği gibi sağlanması amacıyla komiteler ve çalışma grupları oluşturabilecektir. Bu komite ve çalışma gruplarında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de yer alabilecektir.

Kurul tarafından yürütülecek çalışmalarda ve alınan kararların uygulanmasında ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım bütün kurum ve kuruluşlarca titizlikle sağlanacaktır.

2008/7, 2009/11 ve 2013/7 sayılı genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

26 Aralık 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI