Youtube, Google ve Diğer Sosyal Medya Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Öncelikle kim ne yapıyor/kazanıyora bakalım ve genel bir özet yapalım;

 Youtube &Google

1- Reklam (Hizmet) Satımı (Adwords,Video)
2- Reklam (Hizmet) Alınması (Adsense)
3- Reklam Hizmetinden Gelir Elde Edilmesi

Fenomen

1- Youtube tarafından,üretilen içeriklerin tıklanma oranına göre fenemonlere pay ödenmesi
2- Fenomenlerin ödemeden gelir elde etmesi
3- Gelir bedellerinin faturalandırılması ve faturalar üzerinden vergi verilmesi
4- Gelir bedeli üzerinden alınacak vergi oranı
4.1. Kurumlar vergisi oranı : %22 (Sermaye şirketleri)
4.2. Gelir vergisi oranı : %15 ila %35 (şahıs işletmeleri)
4.3. KDV oranı : % 18
5- Vergi ödenmemesi halinde cezai ve idari yaptırımlar
5.1. Vergi Ziyai Cezası

Fenemonenin vergilendirme görevini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi (vergi ziyai ceza 1 katı ve gecikme faizi )
Gerçeğe aykırı beyan vermesi ( Vergi ziyai ceza 1 katı ve gecikme faizi )
Vergi kaçakçılığı suçu (Vergi ziyai ceza 3 katı ve hapis cezası )
5.2. Vergi kaçaklığı suçu neticesinde  uzlaşma yolu
(kaçakçılık- vuk 359 kapsamında değerlendirilmişse uzlaşma yolu kapalı)

Youtube & Google Reklam Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Google  ve Youtube LLC, arama hacmi olarak dünyanın en büyük arama motorları olması hasebiyle kullanıcıların reklam arz ve taleplerinde önemli rol oynamaktadırlar. Google ve Youtube LLC. reklam hizmetlerinin alım ve satımından gelir elde eden şirketlerdir.Bu durum şöyle olmaktadır: Google,Google AdSense ile web site sahiplerine reklam hizmeti vererek onların sitelerinde yayınladıkları reklamlardan elde etmesini sağlamaktadır.Yine Google, Google Adwords ile kendi web sitesinin veya ticari ürünlerinin  reklamını yapmak isteyen kullanıcılardan  reklam alarak, başka site mecralarında yayınlanmak suretiyle asıl  site ve ürün sahiplerine hizmet vermektedir. Youtube LLC ise,video öncesi,video yanında,arama sonuçları reklamları ve banner reklamları aracılığıyla hizmet satımında bulunmaktadır.Bu reklam hizmetlerinin, kendi ürettikleri videolarda yayınlayanmasına aracı olan Fenomenler de tıklanma ve izlenme oranına göre gelir sağlamaktadır.Bütün bu verilen hizmetlerden iki büyük şirket, site sahipleri ve Youtuber (Fenomenler) gelir elde etmektedirler.

Google ve Youtube LLC şirketlerinin ülkemizde vergilendirilmesi hakkında açık ve kesin kanuni düzenlemeler bulunmamaktadır. Ancak bu konuya ilişkin ülkemizde mukim vatandaşların Google üzerinden aldıkları  reklam hizmetlerinin ve Web sitelerinde reklamların yayınlanmasından doğan gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın özelgeleri bulunmaktadır. Özelgelerde elde edilen gelirler  Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu,Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından ayrı ayrı incelenmiştir.

Biz de mezkur özelgeler ışığında Fenomenlerin  vergilendirilme usulünü değerlendirdik.

Sosyal Medya Fenomenlerinin Vergilendirilmesi

Vergilendirme usulü bağlamında vergilendirmenin temeli olan vergiyi doğuran olayı irdelemek gerekmektedir: Youtube LLC, üretilen içeriklerin tıklanma ve izlenme oranına göre fenemonlere pay ödemektedir. Fenomenler de ödenen bu paylardan  gelir elde etmektedir. Böylece vergiyi doğuran olay tıklanma ve izlenmeden doğan fenomenlerin elde ettikleri bu gelirlerdir. Vergi mevzuatına  göre bu gelirin faturalandırılması ve faturalar üzerinden fenomenlerin vergi yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekir. Ancak faturalandırma işlemi için; Youtube LLC ‘nin  Türkiye’de mükellefiyeti olmaması sebebiyle  Youtube LLC üzerinden takip yapılması mümkün görünmemektedir.Vergi idaresinin  kanun ve uygulamaları çerçevesinde;Maliye’nin Fenemonlerin banka hesapları üzerinden takip yapabilmesi olası ihtimaldir. Böylece gelir bedeli üzerinden alınacak vergi oranları kanunda yer alan usül ve esaslara göre belirlenebilecektir.

Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen Fenomenlerin mükellef oldukları vergileri “vergi borcuna itiraz etmeksizin ya da uzlaşmaksızın” ödememeleri halinde cezai ve idari yaptırımlar bulunmaktadır. Bunlar  Vergi Usül Kanunu’nda vergi ziyai cezası başlığı altında düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeye göre:

Fenemonlerin vergilendirme görevini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi halinde vergi ziyai ceza 1 katı ve gecikme faizi;

Gerçeğe aykırı beyan vermesi halinde  vergi ziyai ceza 1 katı ve gecikme faizi ödemekle yükümlüdürler.

Bununla birlikte vergi kaçakçılığı suçu kapsamında vergi kanunlarına göre düzenlenen ve tutulan defter ve kayıtların hukuka uygun düzenlenmemesi,kullanılmaması,yok edilmesi,tahrif edilmesi;defter ve kayıtlarda hile yapılması,sahte fatura düzenlenmesi halinde ise – suçun işlenişinin  kendine has özellikleri saklı kalmak üzere – vergi ziyai ceza 3 katı ve Ceza Muhakemeleri Kanunu genel hükümleri uyarınca hapis cezası ile cezalandırılır.

Eğer hukuka aykırı eylem  “vergi kaçaklığı suçu “  kapsamında değerlendirilmişse uzlaşma yolu kapalıdır.

Son günlerde özellikle Youtuber ya da sosyal medya fenomeni olarak anılan kişilerin elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi konusunun vergi idaresinin gündeminde olduğunu ve bu kapsamda belirli sayıdaki takipçiye sahip hesapların maliye bakanlığı tarafından incelemeye alındığını biliyoruz. Hatta bu konudaki ihtaratlar da vergi daireleri tarafından yapılmaya başlanmıştır. Anayasa’mızın 73. maddesinde belirtilen vergilerin kanuniliği (Kanunsuz vergi olmaz ) ilkesi gereğince vergi,harç gibi mali yükümlülüklerin indirimi,mali yükümlülüklerden muaf olunup olunamayacağı,bu alanda istisnai hükümlerin neler olduğu alanında uzman hukukçular tarafından özen ve ihtimamla incelenmelidir.Henüz vergilendirme ilkeleri oturmamış ve muğlak olan bu alanda doğru ve yerinde adımlar atmak için mutlaka bu konuda uzmanlaşmış hukukçulardan destek almanızı tavsiye ediyoruz.