Koronavi̇rüs Tedbi̇rleri̇ Kapsamında İcra Ve İflas Taki̇pleri̇ Durduruldu

Dünya Sağlık Örgütü’nün risk seviyesini ‘’çok yüksek’’ olarak belirlediği yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgın hastalığı nedeniyle toplumda sosyal mesafenin artması büyük önem taşıyor. Bu nedenle hem icra iflas müdürlüklerindeki yoğunluğun azalması hem de salgın döneminde yaşanacak mağduriyetleri en aza indirgemek için 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kararın yayımlandığı tarih olan 22.03.2020’den 30.04.2020 tarihine kadar icra ve iflas takiplerinin tatiline karar verildi. Kararın yasal dayanağı olan İİK madde 330 ‘’Salgın hastalık, umumi bir musibet veya harb halinde Cumhurbaşkanı kararıyla memleketin bir kısmında veya bazı iktisadi zümreler lehine muayyen bir müddet için icra takipleri durdurulabilir’’ hükmünü içeriyor. Verilen Cumhurbaşkanı kararı ile;

Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri durdurulacak. 

  • Genel haciz yoluyla takipler, 
  • Kambiyo senedine özgü haciz yoluyla takipler, 
  • Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin takipler, 
  • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı ve ilamsız takipler, 
  • Nafaka alacaklarına ilişkin olanlar hariç olmak üzere ilamlı takipler, 
  • Genel iflas yoluyla takipler, 
  • Kambiyo senedine özgü iflas yoluyla takipler

Takiplerin tamamı duracak. Ancak her ne kadar icra ve iflas takipleri durmuş olsa da ihtilaf halinde alacaklıların dava açma hakları mahfuzdur.

Taraf ve takip işlemleri yapılmayacak. 

Taraf takip işlemleri, alacaklının takibin ilerlemesi için yaptığı haciz talebi, satış talebi gibi işlemlerdir. İcra takip işlemleri ise, cebri icra organları tarafından yapılan ve takibin borçlu aleyhine ilerlemesini sağlayan dolayısıyla borçlunun durumunun ağırlaşmasına neden olan ödeme emri, satış gibi işlemlerdir. Taraf işlemlerinde sürenin tatil zamanına denk gelmesi halinde hak kaybı yaşanmayacak, kalan süre 30.04.2020’den sonra işlemeye devam edecektir.

Yeni icra ve iflas talepleri alınmayacak. 

Her ne kadar yeni icra ve iflas taleplerinin alınmayacağına karar verilse de Cumhurbaşkanı Kararı iflas tasfiyeleri hakkında bir düzenleme içermemektedir. 

İhtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmeyecek

İİK m.261 gereği alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur. Aksi halde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. İhtiyati haciz kararının infazı için alacaklının talep süresi Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen tatil süresine denk gelirse, alacaklı ihtiyati haczi 30.04.2020’den sonra kalan süre içerisinde talep edebilecektir. 

Sonuç olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, ülkemizde salgına karşı alınan tedbirler doğrultusunda, genel olarak tüm adli yargı faaliyetlerini olduğu gibi icra takiplerini de doğrudan etkiledi diyebiliriz. 

İcra dairelerinin karara aykırı olarak işlem yapması halinde ise söz konusu işlem kamu düzenine aykırılık nedeniyle süresiz olarak şikayete tabi olacağı kanaatindeyiz. 

Kararın tam metni için buraya tıklayınız.

Korona Virüs Salgının Hukuki Boyutları,Mevzuatlar ve Güncel Gelişmeler için buraya tıklayınız.

Avukat Kadir KURTULUŞ